Najpierw zgoda, potem remont

Od kilku lat zaobserwować można dużą rotację najemców mieszkań komunalnych. Osoby, które się wprowadzają, najczęściej przystępują do generalnego remontu mieszkania. Zdarza się, że nie informują o tym Administracji Domów Mieszkalnych i dokonują samowolnych „przeróbek” niezgodnych z przepisami prawa budowlanego.

Poniżej przedstawiamy spis obowiązków, z którymi winien zaznajomić się każdy nowy najemca. Warto też, aby o obowiązkach tych przypomnieli sobie niektórzy długoletni mieszkańcy budynków komunalnych.

OBOWIĄZKI PRZEPROWADZAJĄCEGO REMONT

  1. Na przeprowadzenie remontu kapitalnego mieszkania należy uzyskać zgodę Administracji.
  2. We wniosku należy określić zakres planowanego remontu.
  3. W przypadku zmiany ścianek działowych należy dołączyć rysunek planowanych zmian.
  4. Nie wolno bez zgody Administracji zmieniać instalacji gazowych, elektrycznych i ciepłowniczych, a także zmieniać mocy grzejników ani ich likwidować.
  5. Przy wymianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w mieszkaniu nie wolno zmieniać szerokości futryny – należy zachować dotychczasowe otwory drzwiowe.
  6. Wymieniając okna należy zachować dotychczasowe podziały i kolorystykę ram. Nie wolno wyrzucać starych okien do altan śmietnikowych. Nie wolno zakładaćżaluzji zewnętrznych na elewacji budynku.
  7. Podczas wykonywanych remontów należy zapewnić na własny koszt odpowiedniej wielkości kontener na gruz i odpady poremontowe. Nie wolno takich odpadów wrzucać do pojemników w altanach śmietnikowych.
  8. Remonty winne być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane przy użyciu wyrobów wprowadzonych do obrotu zgodnie z przepisami (posiadającymi atest).
  9. Remonty należy przeprowadzać w sposób do minimum ograniczający uciążliwość dla pozostałych mieszkańców budynku oraz z zapewnieniem pełnej odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody powstałe w związku z robotami lub na ich skutek. Warto także uprzedzić swoich sąsiadów o przystąpieniu do remontu.
  10. Po zakończeniu remontu, zmianie instalacji, wymianie grzejników itp. należy powiadomić o tym fakcie Administrację. Remont powinien być odebrany przez pracownika Administracji.

Należy pamiętać, że jeśli samowolnie przeprowadzone remonty zagrażają bezpieczeństwu, organ nadzoru budowlanego może nakazać zaprzestania dalszych prac remontowych lub zażądać doprowadzenia mieszkania do stanu pierwotnego.Osoby, które bez uzyskania zgody rozpoczęły remont mieszkania, mogą zostać ukarane karą grzywny.

(-) mgr inż. Maciej Trela
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Piekarach Śląskich

Drukuj