Dodatek Mieszkaniowy ... co to ? I dla kogo ?

Dodatek mieszkaniowy pozwala na utrzymanie mieszkania, gdy najemca nie jest w stanie tego dokonać z własnych środków np. z powodu niskiej emerytury bądź renty, albo z powodu utraty pracy lub też z powodu niskiego wynagrodzenia, które uniemożliwia mu zaspokojenie podstawowych potrzeb rodzinnych.

Komu przysługuje?

Przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem, osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Kryterium dochodowe

Przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe (dla gospodarstw jednoosobowych dochód wynosi 175% kwoty najniższej emerytury natomiast dla gospodarstw wieloosobowych 125% kwoty najniższej emerytury);

Co ważne ! Należy spełnić także kryterium metrażowe:

 • norma dla 1 osoby - 35 m2
 • norma dla 2 osób - 40 m2
 • norma dla 3 osób - 45 m2
 • norma dla 4 osób - 55 m2
 • norma dla 5 osób - 65 m2
 • norma dla 6 osób - 70 m2.

W razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.

Jak obliczyć dochód miesięczny?

Dodajemy wszystkie dochody brutto osób, które wspólnie stałe zamieszkują i gospodarują w mieszkaniu. Uzyskaną kwotę dzielimy przez 3 (liczba miesięcy),
a następnie przez liczbę osób zamieszkujących w mieszkaniu. Ważne!

Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkiem) faktycznie wypłacone w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających dzień, w którym składany jest wniosek. Dochód, to wszystkie przychody od których odliczamy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe /chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu/

Nie wliczamy m.in.: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne.

Niezbędne dokumenty

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu),
 • deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego,
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową,
 • druk oświadczenia wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • informacja zarządcy dotycząca struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;

Do  wniosku należy dołączyć:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( oryginał + ksero ) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego,
 • jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć fakturę vat za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy;
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku.
 • fakturę za użytkowanie lokalu za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

Gdzie złożyć dokumenty?

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych, a także druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z siedzibą w Piekarach Śląskich, przy ul. Bp. Nankera 103, pokój nr 1.

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Informacje RODO

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl

2016-2020 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ten serwis korzysta z technologi cookies.

Pliki cookies są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Są one wykorzystywane dla zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek.

Zrozumiałem