Przegląd instalacji

Już 6 września br. /poniedziałek/ ruszają okresowe roczne przeglądy instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

Kontrole przejdzie 1956  lokali mieszkalnych będących w zarządzie administracji nr 2 /początek 6 września/oraz 148 lokali mieszkalnych będących w zasobach administracji nr 1 /start 10 września/. Przeglądy będą odbywać się od godziny 14.00 -19.00.

Stosowne zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli wywieszane będą w miejscu ogólnodostępnym w danym budynku.

Przegląd instalacji gazowej regulowany jest przez prawo. Mówi, o tym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o prawie budowlanym. Z zapisu wynika, że obiekty budowlane powinny być poddane okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych.

Według prawa instalację gazową należy kontrolować, co najmniej raz w roku.

Okresowa kontrola polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji, w głównej mierze:

 • Sprawdzenie kurków głównych, pomieszczeń kurka głównego lub szafek w przypadku, gdy kurek główny umieszczony jest na zewnątrz budynku,
 • Sprawdzenie stanu technicznego i szczelności odcinków instalacji poziomych w piwnicach,
 • Sprawdzenie stanu technicznego i szczelności podejść pod piony,
 • Sprawdzenie stanu technicznego i szczelności pionów gazowych,
 • Sprawdzenie stanu technicznego i szczelności odcinków od pionu gazowego do gazomierza,
 • Sprawdzenie stanu technicznego i szczelności odcinków instalacji od gazomierza do urządzenia odbiorczego gazu,
 • Sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń gazowych do kanałów spalinowych,
 • Sprawdzenia stanu technicznego urządzeń podłączonych do instalacji gazowej,
 • Sprawdzenie stanu technicznego kotłowni opalanych gazem,
 • Sprawdzenie stanu reduktora w instalacji na gaz płynny,
 • Sprawdzenie stanu przewodu elastycznego podłączonego do urządzenia gazowego z reduktorem ciśnienia gazu na butli.

W budynku wyposażonym w instalację gazu ziemnego zabronione jest korzystanie z innego rodzaju gazu (instalacja butli z gazem Propan-Butan) art. 157  ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jednocześnie informujemy że butli nie można przechowywać w pomieszczeniach w których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu (piwnice) może być różna instalacja gazowa.  

Przegląd instalacji wynika z Art.62 prawa budowlanego nakładający obowiązek przeglądu instalacji gazowej w budynku.

Co ważne. Po każdej kontroli instalacji gazowej musi zostać spisany protokół. Zawiera on datę przeglądu oraz ocenę sprawdzanej instalacji wraz z urządzeniami gazowymi oraz ewentualne zalecenie pokontrolne do wykonania, usunięcia nieszczelności  z terminem wykonania . Pod protokołem musi znaleźć się podpis osoby, która przeprowadzała kontrolę.

A co robić, gdy urządzenie jest niesprawne?

Użytkownik powinien zostać poinformowany o zagrożeniach, jakie stwarza  niesprawne urządzenie i o sposobie postępowania w celu uzyskania ponownej zgody na użytkowanie. Jako właściciel / najemca / użytkownik niesprawnego urządzenia gazowego zobowiązany jest także do jego naprawy w określonym terminie. Po naprawie użytkownik otrzymuje 2 egzemplarze oświadczenia, które wypełnia. Oświadczenie jest dowodem sprawności urządzenia.                                                

Jeden egzemplarz oświadczenia w terminie do 7-miu dni od terminu podanego w oświadczeniu użytkownik powinien przekazać zarządcy/właścicielowi budynku /do ADM-u/

Nie złożenie oświadczenia  przez kontrolującego w przypadku nie dostarczenia wymaganego dokumentu  stosownie do postanowień, zobowiązuje zarządcę do odłączenia w sposób trwały niesprawnego urządzenia gazowego.

Drukuj