Informacja w sprawie odpadów komunalnych

Drodzy Mieszkańcy,

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w nowych przepisach - ustawach oraz wydanych na ich podstawie uchwałach Rady Miasta Piekary Śląskie, od 1 lipca br. całkowitej zmianie ulegają zasady odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Odtąd wywóz odpadów komunalnych w obrębie naszego miasta zapewni Gmina Piekary Śląskie, z czym wiąże się jednoczesne zobowiązanie właścicieli nieruchomości do uiszczania na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla Państwa, osób zajmujących lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Piekary Śląskie, sposób płacenia nie ulegnie zmianie – w dalszym ciągu należności z tego tytułu powinny być płacone łącznie z czynszem lub odszkodowaniem i pozostałymi opłatami mieszkaniowymi, to ZGM będzie je przekazywał Gminie.

Inne niż dotąd będą natomiast zasady ustalania wysokości przypadającej na lokal mieszkalny opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: obliczać się ją będzie jako iloczyn stawki określonej we właściwej uchwale Rady Miasta oraz liczby osób zamieszkujących (zameldowanych) w lokalu (mieszkańców w rozumieniu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piekary Śląskie”, przyjętego Uchwałą nr XXIII/337/12 Rady Miasta Piekary Śląskie, tj. osób mających na terenie miasta miejsce zamieszkania, „niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami lub leczeniem medycznym”).

Przypominamy, że to Państwo zobowiązani są do podawania aktualnej liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym, przy czym każdą zmianę liczby mieszkańców należy zgłosić w terminie do 7 dni od daty nastąpienia tej zmiany – informacje te podaje się w formie pisemnego oświadczenia, zaś podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy zagrożone jest odpowiedzialnością karną.

Zaznaczamy, że po przeprowadzeniu analizy kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do selektywnej zbiórki odpadów (wybudowanie odpowiednich altan lub przygotowanie innych miejsc dla koniecznej liczby pojemników, a także zakup samych pojemników), jak również wobec małego prawdopodobieństwa, że wszyscy, bez wyjątków, lokatorzy budynków zechcą prawidłowo korzystać z dostarczonych pojemników do zbiórki selektywnej (obowiązuje tu zasada odpowiedzialności zbiorowej – wystarczy aby jedna rodzina czy też osoba w budynku nie przestrzegała zasad selektywnej zbiórki, a konsekwencje poniosą wszyscy), a także niepewności co do kolejnych zmian w przepisach, podjęto decyzję o nieselektywnej zbiórce odpadów.

Dla nieruchomości – budynków, w których będzie takie zgodne zapotrzebowanie wszystkich mieszkańców oraz istnieją możliwości techniczne umiejscowienia odpowiedniej zatoczki śmietnikowej lub budowy altany, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej będzie starał się umożliwić zbiórkę odpadów w sposób selektywny.

(-) mgr inż. Maciej Trela
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Piekarach Śląskich

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-19-67
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(32) 287-22-41
(32) 287-13-78
(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl

2016-2020 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ten serwis korzysta z technologi cookies.

Pliki cookies są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Są one wykorzystywane dla zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek.

Zrozumiałem