e-Faktura

Napisane: .

Zmiany dotyczące faktur

Postępująca informatyzacja procesów przetwarzania dokumentów jest coraz szersza, szczególnie w powtarzalnych dokumentach, które powielają informacje takie jak miesięczna opłata, stały czynsz itd.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców a jednocześnie dbając o ochronę środowiska Z.G.M. Piekary Śląskie, zrezygnował począwszy od 2018 roku z rozsyłania faktur i not cyklicznych dla osób prywatnych.

Do tej pory mieszkańcy otrzymywali do domów faktury zawierające informację o bieżących opłatach miesięcznych. Dane te wynikają z umów podpisanych przez posiadacza tytułu prawnego do lokalu oraz ze zmian opłat (standardu mieszkania, uchwał samorządowych, ogólnych cen),  dostarczanych osobną korespondencją.

E-Faktury

E-faktura ma postać pliku PDF, identycznego jak dokument papierowy poza pieczęcią, która nie jest wymagana w przypadku dokumentów wystawianych elektronicznie. Wysyłka dokumentu dokonywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail z adresu w określonym momencie miesiąca.

Warunkiem koniecznym do otrzymywania e-Faktur jest aby posiadacz tytułu prawnego do lokalu złożył oświadczenie o zgłoszeniu swojego adresu, za pomocą formularza podpisanego odręcznie. Dostarczenie formularza może odbyć się poprzez faktyczne dostarczenie go do siedziby Zakładu przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w godzinach pracy i przedłożenie w sekretariacie ZGM lub mailowo 24/7 na adres za pomocą poczty elektronicznej.

Zgłoszenia przetwarzane są do 30 dni od dostarczenia i będą wykorzystane przy przetwarzaniu następnej paczki faktur (pod warunkiem zachowania okresu przetworzenia zgłoszenia).

Co zyskuje lokator zasobów Z.G.M. Piekary Śląskie?

  1. Faktury są wysyłane regularnie w stałym momencie miesiąca i dostarczane natychmiast.
  2. Osoby mieszkające w zasobach ZGM, odciążane są od brania udziału w kosztach drukowania, pakowania i dostarczania papierowego dokumentu (koszt samorządowy - gminny). Faktury najczęściej były wyrzucane do kosza gdyż mieszkańcy korzystają z stałych poleceń zapłaty, posiadają dane umożliwiające logowanie w Portalu Mieszkańców lub znają swoje stawki opłat.
  3. Możliwość „magazynowania” faktur na komputerze lub poczcie, ułatwia przeglądanie i likwiduje konieczność przechowywania papierowej kopii.
  4. Ograniczenie wycinki drzew, a przez to wsparcie ochrony środowiska, którego jesteśmy wszyscy częścią.

Co w przypadku, kiedy posiadacz tytułu prawnego do lokalu nie zgłosi adresu poczty elektronicznej?

Elektroniczne faktury będą rozsyłane tylko do lokatorów, którzy posiadając tytuł prawny do lokalu zgłosili chęć otrzymywania dokumentów elektronicznych i podali poprawnie adres e-Mail. Pozostałe osoby mogą zwrócić się o wydruk duplikatu wystawionej faktury w Biurze Obsługi Mieszkańców osobiście.

Otrzymywanie faktur papierowych przez osoby prywatne NIE JEST obligatoryjne, a płacenie za koszty powstałe po stronie Z.G.M. Piekary Śląskie z tytułu comiesięcznych opłat cyklicznych wynika z podpisanej umowy. Do tej pory Piekarski Z.G.M. był wyjątkiem, gdyż zarówno spółdzielnie jak i samodzielne wspólnoty z prywatnymi zarządcami nie wysyłają comiesięcznych, cyklicznych dokumentów.

Każdorazowe zmiany opłat nadal będą rozsyłane dokumentami papierowymi, tak aby każdy lokator zasobów Z.G.M. Piekary Ślaskie był poinformowany o zmianach stawek wynikających z odgórnych ustaleń na szczeblach miasta, województw oraz całego kraju.

Kto może się starać o faktury elektroniczne?

Z oczywistych przyczyn, o fakturę elektroniczną mogą się starać lokatory, którzy fizycznie dostawali do tej pory faktury. To wyklucza:


Pobierz wzór wniosku o zgłoszenie adresu poczty elektronicznej do celów obsługi systemu e-faktur (pdf)

Drukuj