Likwidacja azbestu w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 8 w Piekarach Śląskich

fundusze

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich realizuje, w imieniu Gminy Piekary Śląskie, zadanie polegające na usunięciu i unieszkodliwieniu płyt azbestowych z budynku zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 8.

Projekt pn. „Likwidacja azbestu w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy
ul. Sikorskiego 8 w Piekarach Śląskich” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Piekary Śląskie a Województwem Śląskim otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Planowane koszty kwalifikowalne projektu to 1 462 598,57 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych to 1 243 208,78 zł.

Zakres projektu, oprócz wskazanej wyżej likwidacji azbestu, obejmuje również docieplenie budynku. Dodatkowo, aby w pełni przeprowadzić remont budynku, zdecydowano także o wykonaniu m.in. opaski wokół budynku, jak również remontu balkonów, balustrad oraz wejść do budynku, jednak koszty te nie wpisują się w katalog kosztów kwalifikowalnych, przewidzianych dla działania 5.2 „Gospodarka odpadami” RPO WSL 2014-2020 i zostaną pokryte ze środków Gminy Piekary Śląskie.

Drukuj