Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”


Projekt pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania zasobami mieszkaniowymi dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich”został złożonyw imieniu Gminy Piekary Śląskie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich w ramach naboru do Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Uchwałą nr 640/133/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.03.2012 roku projekt wybrany został do dofinansowania i otrzymał dofinansowanie w wysokości 85%. Zakres projektu obejmuje inwestycje związane z wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich oraz umożliwienie elektronicznego przekazywania informacji mieszkańcom zasobów ZGM.

Głównym celem projektu jest wdrożenie systemu informatycznego pozwalającego na:

 • racjonalizację podstawowych procesów obsługi: finansów, budżetowania, zarządzania infrastrukturą, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego i operacyjnego, obsługi zamówień publicznych oraz gospodarki materiałowej,
 • usunięcie bariery czasu i przestrzeni w uzyskiwaniu informacji – uzyskiwanie informacji na bieżąco i niezależnie od miejsca ich powstania,
 • integrację procesów,
 • racjonalizację kosztów jednostkowych działalności,
 • zwiększenie efektywności wykorzystania majątku trwałego,
 • wsparcie dla procesu przemian organizacyjnych,
 • rozwinięcie rachunków kosztów, budżetowania i kontrolingu,
 • dostarczenie wydajnych narzędzi dla kadry zarządzającej wspomagających.

Po zakończeniu wdrożenia powinny zostać osiągnięte następujące cele:

 • bieżący dostęp do informacji zarządczych,
 • prawidłowe działanie systemu na wszystkich stanowiskach operacyjnych,
 • uzyskiwanie informacji zbiorczej,
 • uporządkowanie i uproszczenie procesów zarządczych,
 • racjonalizacja procesów,
 • racjonalizacja obiegu informacji oraz danych wprowadzanych do systemu, jak i generowanych przez system,
 • znaczne zmniejszenie czasu dostępu do potrzebnych informacji,
 • wprowadzenie jednolitego formatu dostępnej informacji,
 • bieżąca ewidencja zdarzeń,
 • wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych o tym samych zdarzeniu na poszczególnych stanowiskach operacyjnych,
 • zwiększenie zakresu dostępnych danych na wszystkich stanowiskach operacyjnych,
 • zwiększenie zakresu i jakości informacji służącej do podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania,
 • stworzenie centralnej bazy danych.

Okres realizacji projektu: lipiec 2007 – wrzesień 2012
Całkowity koszt realizacji projektu: 677.100,60 PLN
Wysokość dofinansowania: 550.096,82 PLN
Wkład własny: 97.075,91 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Drukuj