Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych - RODO

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nazywane RODO (lub od angielskiego GDPR - General Data Protection Regulation), Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich publikuje wymagane przez rozporządzenie informacje.

Tożsamość administratora

Administratorem jest Gmina Piekary Śląskie - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich - Samorządowy Zakład Budżetowy Miasta Piekary Śląskie odpowiedzialny za zarządzanie i administrację zasobami gminy oraz Wspólnot Mieszkaniowych.

Dane kontaktowe administratora

Kontakt z administratorem możliwy jest:

 • całą dobę za pomocą poczty elektronicznej:
 • pisemnie na adres administratora: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
 • w godzinach pracy Zakładu poniedziałek - piątek, 7:00-15:00 telefonicznie: (32) 287-29-81, (32) 287-19-67, (32) 287-29-80, (32) 760-00-76, (32) 287-22-41, (32) 287-13-78, numery awaryjne (+48) 609-170-609, (+48) 609-533-256

Inspektor ochrony danych

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) informujemy, że wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest Pani Kinga Seweryn, adres e-mail: 

Korespondencję papierową do inspektora należy kierować na podany wyżej adres administratora z dopiskiem „IOD”.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane przetwarzane są w celu realizacji (i na podstawie) zadań powierzonych w ramach zarządzania:

 • zasobami Gminy Piekary Śląskie w tym lokalami wynajmowanymi, przyznawanymi socjalnie oraz na okres remontu (w tym bezumowne korzystanie do czasu zmiany statusu lub rozwiązania),
 • zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi przy na podstawie uchwał i regulaminów Wspólnot,
 • jak również na podstawie wyrażonej poprzednio zgody na przetwarzanie.

Przesłanką prawną przetwarzania danych może być:

 • realizacja obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa,
 • realizacja zadań w interesie publicznym określonym w przepisach prawa polskiego lub Unii Europejskiej,
 • wykonywanie umowy lub czynności związanych z zamiarem jej zawarcia, podejmowane na wniosek / z inicjatywy osoby fiycznej (osoby, której dane dotyczą),
 • uzasadniony prawnie interes administratora, np. archiwizacja danych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • zgoda osoby, której dane dotyczą – w przypadku danych dobrowolnie przekazywanych przez Klientów Z.G.M.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Dane osobowe przekazane Z.G.M. Piekary udostępniane są Urzędowi Miasta Piekary Śląskie oraz instytucjom podległym UM Piekary Śląskie, w ramach podległości wynikającej z statusu Samorządowego Zakładu Budżetowego. Odbiorcami danych mogą być też organy lub instytucje upoważnione do tego przepisami prawa, a także inne podmioty wspomagające działalność administratora, z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych na podstawie art. 28 RODO. Do takich podmiotów należą, m.in.:

 • organy egzekucyjne – w celach związanych z windykacją należności,
 • Radcy Prawnemu – w celu konsultacji prawnej,
 • podwykonawcy prac budowlanych, instalacyjnych lub usługowych – tylko dane zasobu niezbędne do identyfikacji mieszkańca

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane zgodnie z odnośnymi przepisami prawa, zależenie od celu i postawy prawnej przetwarzania, co reguluje jednolity rzeczowy wykaz akt obowiązujący w Z.G.M. W szczególności dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zaś dane przetwarzane w oparciu o zgodę – do momentu wycofania zgody.

Prawa podmiotów danych

W ramach przetwarzania danych przez Z.G.M. Piekary Śląskie, zgodnie RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (pierwsza kopia danych dostarczana jest nieodpłatnie);
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych - jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 17 RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych - jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 20 RODO;
 6. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 21 RODO;
 7. prawo niepodlegania decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych – zgodnie z art. 22 RODO;
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – jeżeli zgoda stanowiła przesłankę prawną przetwarzania – w każdym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Niezależnie od powyższych praw, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzania odbywa się z naruszenie obwiązanych przepisów prawa.

Skargi należy kierować na adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa
Telefon do UODO: 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Zbieranie danych osobowych następuje w związku z

 • podpisywaniem Umów między mieszkańcami zasobów gminy oraz Gminą Piekary Śląskie, co wynika ze Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIX/478/06 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich
 • zarządzania zasobami Wspólnot Mieszkaniowych wynikająca z regulaminów Wspólnot oraz Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1892 z późniejszymi zmianami,
 • dobrowolnej deklaracji zezwalającej na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych. W przypadku braku zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umów, a dane służą weryfikacji tożsamości.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Tags: RODO, GDPR, UODO

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-29-81
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Informacje RODO

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl

2016-2020 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ten serwis korzysta z technologi cookies.

Pliki cookies są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Są one wykorzystywane dla zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek.

Zrozumiałem